توضیح مترجم: تاکنون مقالاتی در این سایت در تأیید علمی تکامل منتشر گردیده است. بی طرفی علمی ایجاب می‌کند مقالات مربوط به تکذیب علمی این نظریه، مانند مقاله‌ی زیر، نیز منتشر شوند.نظریه‌ی تکامل در این روزها با وجود اکتشافات بیشتر و بیشتری که به سادگی پیچیدگی‌های شگفت انگیز موجودات زنده را به نمایش می‌گذارند با […]

مسأله تبدیل شناخت حسی به شناخت تعقلی، محدود به آنچه که در جلسه گذشته عرض کردم نیست، کلیت، تعمیم و گسترش دادن، یک بعد از ابعاد شناخت تعقلی است.بعد دیگر که این بعد از یک نظر مهم‌تر است این است که دستگاه شناخت انسان، نه تنها شناخت‌ها را تعمیم و گسترش می‌دهد بلکه آن‌ها را […]

امکان شناخت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

اولین سخن در باب شناخت که از قدیم مطرح بوده و امروز هم مطرح است این است که اصلا آیا شناخت ممکن است؟ آیا می‌شود جهان را شناخت؟ آیا می‌شود انسان را شناخت؟ آیا می‌شود هستی را شناخت؟ عده‌ای از بیخ منکرند، می‌گویند شناخت برای بشر غیر ممکن است، یعنی یک شناخت قابل اعتماد و […]

حقيقت شناخت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

کمال انسان از آنجهت که انسان است، کمالی است که با انتخاب و اختیار بدست می‌آید.پس می‌توانیم گفت: ویژگی تکامل انسان، از آن جهت که انسان است تکامل اختیاری است.و این همان است که در آخرین آیهٔ سورهٔ احزاب، با عنوان امانتی که آدمی آن را پذیرفته است، از آن یاد شده است: «انا عرضنا […]

ابزار شناخت چيست؟ يكى از وسائل و ابزارهاى شناخت براى انسان «حواس» است.انسان داراى حاسه‏ هاى متعدد است : حس باصره، حس سامعه، حس ذائقه، …اگر فرض كنيم انسان فاقد همه حواس باشد فاقد همه شناختها خواهد بود.جمله‏ اى است كه از قديم الايام معروف است و شايد از ارسطو باشد: «من فقد حسا فقد […]

راه هاى شناخت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

یکی از بحث‌های مربوط به شناخت، بحث «منابع شناخت» است که با بحث «ابزار شناخت» قرابت و نزدیکی دارد و متمم آن است.بحث دیگری داریم به نام «درجات و مراحل شناخت» که این بحث هم با این دو بحث خیلی نزدیکی دارد.به طور کلی همه بحثها با یکدیگر مرتبط است گو اینکه بعضی با بعض […]

شناخت آيه‏ اى
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

این نوع شناخت تعقلی همان است که قرآن از آن تعبیر به «آيه» کرده است، مانند این آیه که در قرآن آمده است: «و من اياته خلق السموات و الأرض و اختلاف السنتكم و الوانكم» (1) و یا این آیه شریفه: «و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم […]

مراحل و درجات شناخت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

فیلسوفان ما برای شناخت، مراحل قائل هستند.آن‌ها شناختهای تجربی را سه مرحله‌ای می‌دانند ولی چون همه شناخت‌ها را منحصر به شناخت تجربی نمی‌دانند، قائل به شناختهای دو مرحله‌ای هم هستند، یعنی شناخت تعقلی غیر تجربی.این نوع شناخت از احساس آغاز می‌شود و با تعقل پایان می‌یابد بدون اینکه نیازی به مرحله پراتیک و عمل داشته […]