خواص آیات و سوره ها
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱٫ خواص آیات و سورآثار و منافع قرآن مجید را « خواص » آن می نامند. سیوطی نوع هفتاد و پنجم از علوم قرآن را « خواص القرآن » (1) و نوع هفتاد و دوم را « فضائل قرآن و سور » (2) قرار داده است. با مقایسه این دو باب معلوم می شود که […]