محل نزولمشهور در میان مفسیرین این است که سوره حمد در مکه نازل گردیده است، ولی از بعضی دیگر نقل شده است که این سوره در مدینه نازل شده است. نظریه اول صحیح تر به نظر می رسد و دو دلیل ذیل این نظریه را تأیید می کند:۱- سوره حمد همان «سَبع مثانی» است (۱) […]

هویت ایمانی در قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نگاهی به درونمایه و محورهای سوره ی بقره سوره ی بقره، با ما در پیرامون چه سخن می گوید؟هنگام پاسخگویی بدین پرسش با دشواری روبه رو می شویم، لیک می توان گفت: سوره در آغاز مردمان را به سه دسته ی مؤمن، کافر و منافق تقسیم می کند… که از آن می توان دریافت، قرآن […]

نگاهی به درونمایه ها و محورهای سوره ی آل عمراناز چه رو این سوره به « آل عمران » نامیده شده است؟ آیا بدان سبب است که آل عمران جامعه ی ایمانی راستینی را برپا داشته بودند، بدین اعتبار که سوره در پیرامون امّت اسلامی به مثابه جامعه ای مکتبی، که گرد محور ایمان و […]

نگاهی به درونمایه و محورهای سوره ی نساءقرآن نام « نساء » را برگزید و بر این سوره نهاد، چه، سوره در آغاز از حقوق زن سخن گفته، آنگاه به پیوندهای زن با مرد پرداخته، گوشه هایی از زندگی زنان بَرمی رسد.زن، سیما و جلوه گاه تمدّن بشری است، که میزان تعهد و پایبندی این […]

نگاهی به درونمایه و محورهای سوره ی مائدهنام سوره از داستانی که در پایان آمده، الهام گرفته شده است و اندرز و آموزه ی ارزنده ی آن این که رفاه اقتصادی، نعمتی است آسمانی، که به اندازه ی پایبندی بشر به برنامه ها و احکام الهی فرود می آید.این اندرز و آموزه ی ارزنده، با […]

نگاهی به درونمایه و محورهای سوره ی انعام حقایق سه گانه: خدا، انسان، هستی.در آغاز این سوره، حقایق هستی، بر پایه ی بینش توحیدی، به یکدیگر آمیخته شده است؛ اگرچه این بینش می کوشد مرزهای واقعی اشیاء را مشخص سازد، لیک برای میزان پیوند آنها با یکدیگر نیز، ارزش شایانی قایل است. این سوره دسته […]

نگاهی به درونمایه و محورهای سوره ی اعرافاین سوره به کاوش در موضوع انسان می پردازد؛ ابتدا به کتاب خدا (قرآن) روی آورده، که پروردگار آن را برای هدایت و هشدار به مردم، بر قلب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرود آورده، تا تذکر و پندی برای آنان باشد و نیز به […]

نگاهی به درونمایه و محورهای سوره ی انفالهشتمین سوره ی قرآن، انفال نامیده شده، چه، گفتار نخست آن، در پیرامون غنیمتهای اضافی است که « نفل » نام دارد و آن هر زیادتی است که داده می شود. در حدیثی صحیح از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) روایت شده: « انفال؛ هرچیزی است […]

نگاهی به درونمایه و محورهای سوره ی توبهبا اینکه ویژگی عمومی سوره، هشدار برق آسا به مشرکان است، لیک وجود آیه های توبه، به ویژه در آغاز سوره، در فضایی از خشم وحشتناک، پنجره ای گسترده فرا روی رحمت گشوده است؛ از این رو، این سوره به « توبه » نامبردار شده، تا اشاره ای […]

نگاهی به درونمایه و محورهای سوره ی یونسانسان، ناگزیر باید در برابر فشارهای طبیعت و ترس آفرینی سرکشان، به پروردگار سبحان تکیه کند، همانگونه که بزرگ پیامبران، حضرت نوح (علیه السلام)، چنین کرد یا آن سان که موسی (علیه السلام) قومش را به انجام دادن آن، فرمان داد. آدمی ناچار باید به خدا و حاکمیت […]