جمل؛ شتر یا طناب کشتی؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکی از مترجمان فارسی قرآن، شادروان ابوالقاسم پاینده، در مقدمه ی ترجمه ی خود مسئله ی بدیعی را مطرح کرده است که البته از قدیم الایام در بعضی منابع و متون تفسیری لغوی عربی و فارسی و نیز آثار مفسران کتاب مقدس در اروپای قرون وسطا و عصر جدید هم (چون نکته ی مورد بحث […]