ترجمه ناپیدایی قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

واژه«نامریی/ناپیدایی» (1) در این مقاله به هر عنصر واژگانی ناپیدا معنای(۲) خاص قرآن اطلاق می شود که به ظاهر، معنایی پیدا دارد که از روی اشتباه، معنای اصلی آن لحاظ می شود اما در عین حال، معنای ناپیدای دیگری دارد که نقش معنای اصلی را ایفا می کند اما در فرایند قرائت متعارف متن و […]

مقدمه: ترجمه های قرآن همچنانکه از نظرتاریخ ترجمه اهمیت ویژه ای دارند، از لحاظ تاریخ زبان و سیر تحول آن نیز حائز اهمیتند. آنها منبعی سرشار برای شناخت و مطالعه زبان فارسی و دوره های مختلف تحول آن و نیز شناخت گویش هایی منطقه ای به شمار می روند. مترجمان که رسالت مرزبانی را دارایند […]

سبک ترجمه ی قرآن کریم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بحث این مقاله ی ما نه درباره ی نکته ما معضلی قرآنی، بلکه مربوط به ترجمه قرآن کریم است، یعنی ترجمه ی فارسی، و دقیق تر بگویم راجع به زبان و نثر ترجمه ی فارسی قرآن کریم است، که از هر نظر شایسته ی تفحص و تحقیق و تأمل است، و قرآن پژوهان معاصر و […]