صفحه بایگانی دسته

آیات

آیات

تفسیر آیه ی بسمله

توضیح لغات و مفردات آیهاولین آیه از سوره حمد، آیه (بِسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم) می باشد که در این نوشتار مورد سخن…