مقاله ی « انقلاب کپرنیکی در کلام » نوشته ی آقای دکتر نصرالله پورجوادی که در نشر دانش ( سال دوازدهم، شماره ی سوم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۱ ) به طبع رسیده است مقاله ای روشنگر، بیدار کننده و تأمل انگیز است و تصور می کنم همه کسانی که به نحوی با دین پژوهی سر […]