‌سوره ی بقرهاِنَّ اللهَ لا یَسْتَحْیی اَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً…( آیه ی ۲۶ ). ابن عباس می گوید: پس از آن که خدا دو مثل در حق منافقان زد ( آیه ی ۱۷ و آیه ی ۱۹ ) ایشان گفتند خدا بزرگ تر و برتر از آن است که ضرب المثل بیاورد. در جواب آیه ی […]

ضمن تمرکز بر این زاویه شایسته است ابتدا متذکر شویم کسی که به سوره هایی از قرآن که ذکر نوح (علیه السلام) در آن آمده مراجعه می کند، درمی یابد که ظلمی که بر قوم او رفته ناشی از استکبار است. استکبار یعنی قرار دادن نفس بشری در جایگاهی که با چار چوب های تکوینی […]

ستم مستکبران قوم هود(علیه السلام) (عاد)خواننده از سوره های قرآنی که بخش هایی از آن ها به این موضوع اختصاص یافته، درمی یابد که طغیان قبیله ی عاد در دو قلمرو متبلور می شود: نخست قلمرو نژادپرستی، افرادی قبیله ی خود را از قبایل کوچک پیرامون خویش برتر می دانستند و دودیگر، قلمرو طبقاتی درونی. […]

قرآن و ستم در قوم ثمود
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ستم مستکبران ثمود، قوم صالح (علیه السلام)با پرداختن به قوم صالح (علیه السلام)، ثمود، زوایای جدیدی را از ستم مرتبط با استکبار می یابیم. چنان که از این قصه برمی آید، ستم ثمود در حکمرانی گروهی از خوارکنندگان همه ی ارزش ها و تحقیرکنندگان همه ی اصول و مبانی پدیدار می شود، در جامعه ای […]

پیش از سخن گفتن از قوم لوط، اول باید متذکر شویم که چالش و جدال در جامعه ی قوم نوح از بردگی ضعیف توسط قدرتمند و استثمار فقیر توسط ثروتمند شروع شد و جدال و نزاع جامعه ی قوم هود، عاد به جهت نژاد پرستی و فقدان عدالت در آن جامعه و عامل نزاع و […]

ستم و ظلم در مدین ویژگی و صبغه ی اجتماعی داشت، اما از زوایه ی دیگر یعنی عدم رعایت میزان و ترازو. جامعه ای که افرادش متأثر از مادی گرایی باشند و یکسره، بی توجه به روح و جان، به دنیا بپردازند؛ عمدتاً به این معضل دچار می شوند. بدون تردید، چیرگی و سیطره ی […]