مجموعه مقالات این کتاب، مقالاتی است که به مناسبت برگزاری دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه پس از طی ارزشیابی متعدد منتشر شده است.در میان گرایش ها و سبک های گوناگون و جدید تفسیری، تفسیر علمی و گرایش علمی، گرایشی که در آن آیاتی که اشارت علمی دارند با توجه به یافته […]