هیروگلیف در قرآن، سعد عبدالمطلب العدل، ترجمه: دکتر حامد صدقی و دکتر حبیب الله عباسی، انتشارات سخن، ۱۳۸۸ یکمهیروگلیف، زبان مصریان باستان است. شامبلیون ( ۱۸۳۲ – ۱۷۹۰ )، افسر فرانسوی، « حجر الرشید » را در مصر یافت که بر آن سنگ نبشته با سه زبان نوشته شده بود، هیروگلیف، یونانی و قبطی. وی […]