الف- مقدمه:الف ـ نارسائی‌های رهبری جهان معاصر در عمل و در نظر چنان آشکار است که نشریات مغرب زمین با همه‌ی مراعات‌ها، مشحون از اعترافاتیست که به زبان‌های گوناگون بیان‌گر این کاستی‌ها است. در بخش اول این مقاله، بی هیچ گونه ارزیابی، اظهارات صاحب نظران غربی در دو بخش بحران علمی و ابهام نظری عیناً […]