عترت؛ وارثان برگزیده ی قرآن(۲) دوم. اجماع مفسّران امامیه بر انحصار وارثان برگزیده ی قرآن در عترتبررسی تاریخ تفسیر از عهد صحابه تاکنون، این نکته را نمایان می سازد که تفسیر آیه وراثت کتاب به جهت اهمیتی که در تثبیت جایگاه عترت نبوی در قرآن شناسی داشته، هماره محل گفتگوی مفسّران بوده و بحثهایی را […]

عترت؛ وارثان برگزیده ی قرآن (۱) در مبنای « عترت، وارثان برگزیده ی قرآن » مراد از عترت، اهل بیت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند که دارای مقام عصمت اند و در حدیث ثقلین به عنوان « ثقل قرآن » معرفی شده اند. دارندگان مقام عترت منحصر در دوازده معصومی […]

دو. دلیل عقلیافزون بر ادله ی نقلی در اعتبار مبنای « عترت: وارثان برگزیده ی کتاب و سنت » دلیل عقلی نیز بر تأیید آن از سوی بزرگان امامیه اقامه شده است. مفاد دلیل عقلی لزوم حفظ شریعت توسط فردی از افراد عترت نبوی و مصونیت آن از گزند تأویل کج اندیشان، تحریف نابخردان، تفسیر […]