بلقیس ملکه سبا؛ الگوی حکومت و زمامداری در عرصه سیاسی:بلقیس سمبل مدیریت سالم است. در سایه مدیریت سالم است که جامعه به کمال و سعادت می‌رسد. بلقیس زنی خردمند و مآل‌اندیش بود که در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و کشورداری از تجربیات بالایی برخوردار بود و این موجب سلامت رأی و روشن‌بینی او شده بود. […]

مدیریت از منظر قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهگروهی ناآشنا با قرآن چنین پنداشته‌اند که این کتاب تنها در موضوعات ماوراء طبیعی و اخروی بوده، تعلیماتش منحصر به عیادات، تزکیه نفس و امور معنوی است و کمتر به مسائلی پرداخته که در زندگی روزانه ما به نظر آید و در بهبود اوضاع اجتماعی مؤثر افتد. برای زدودن این پندار باطل، باید به بررسی […]

قرآن و مدیریت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه سبک مدیریتی هر جامعه متاثر از ارزشهای حاکم بر آن جامعه است ارزشها از یک سو تعیین کننده اهداف و از سوی دیگر راهنمای شیوه‌ها و تبیین‌کننده‌ی ابزار رسیدن به اهداف می‌باشد [۱] و به عبارت دیگر تدوین کننده استراتژیها و راهبردهای سازمان هستند. در جوامع غربی که سرمایه‌داری حاکم است و مفاهیم و […]