هنر دینی، ازصفای دل بر می آید و در پی انگیختن استعدادهای خدادادی انسان است و سعی دارد هرچه بیشترانسان را به خدا نزدیک تر نماید.سرجاودانگی و جهانی بودن قرآن این است که در قالب هنر ریخته شده است و هر پیام و دعوتی و هرانقلاب و فرهنگ و تمدّنی تا در قالب هنر ریخته […]

از خلال همه ی موضوعات، قلمروها و مصادیق هنری، شعر و شاعری تنها موضوعی است که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است. تمام آنچه را که از آیات ( چه اظهارنظر و چه انتقاد ) در این باب قابل جست و جو و گردآوری است، می توان در پنج نقطه مورد مطالعه و […]