پژوهشگران گذشته به زیباشناختی مسائل اخلاقی در سبک قرآن تذکّر داده اند و در یافتن نکات برجسته در بیان قرآنی کوشیدند و فصل هایی با نام های مختلف در آثارشان به آن اختصاص داده اند. ویژگی تربیتی – اخلاقی موضوع این پژوهش است که تحت عناوین زیادی چون اشاره، تعریض، تلویح یا کنایه و امثال […]