کتاب از دیدگاه قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

« کتاب » در لغتکتاب از ریشه ی: کْتب، به معنای: « جمع کردن » و « گردآوری »، گرفته شده است.احمد بن فارس گوید: کاف و تاء و باء، اصل و ریشه است، و بر معنای گرد هم آوردن دلالت دارد. واژه ی کتاب و کتابت از آن گرفته شده است. (۱)راغب اصفهانی هم […]