«خوارج به سبب جهل شان بر خود تنگ گرفتند. دین فراخ تر از آن است که آنان فکر مى کنند».[1] امام باقر(علیه السّلام) اشارهآنچه نویسنده را بر آن داشت تا درباره فرقه هاى خوارج (غیر از اباضیه)[۲] دست به قلم گرفته و گزارشى دقیق را از تاریخ و عقاید آنان به رشته تحریر در آورد، […]

عقاید محکّمه یا خوارج نخستینمهم ترین عقیده خوارج نخستین معطوف به حکومت اسلامى و صفات حاکم است که در شعار «لا حکم الاّ لله» تبلور یافت. به عقیده آنها خلیفه مى باید بى قید و شرط به آنچه قرآن حکم کرده گردن نهد و احکام اسلامى را به طور کامل اجرا کند. اگر مانند عثمان، […]

نجداتیکى دیگر از فرقه هاى مهم خوارج، فرقه نجدات، پیروان نجده بن عامر است که به همراه نافع بن ازرق با عبدالله بن زبیر بیعت کرد، ولى از وى جدا شد و به سوى یمامه رفت. خوارج یمامه در ابتدا با ابوطالوت بیعت کرده، او را امام خویش قرار دادند، اما پس از چندى او […]

عجاردهبعد از شکست عطیه بن أسود حنفى از مهلب و کشته شدن وى در منطقه سند، در چند دهه بعد، عبدالکریم بن عجرد به بازسازى مجدد جنبش خارجیان ایران همت گماشت. از فعالیت هاى وى اطلاع چندانى در دست نیست. خالد بن عبدالله قسرى حاکم عراق و خراسان در سال هاى ۱۰۶ تا ۱۲۰ هجرى، […]

ممیزات خوارج
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

روحیه ی خوارج، روحیه ی خاصی است. آنها ترکیبی از زشتی و زیبائی بودند و در مجموع به نحوی بودند که در نهایت امر در صف دشمنان علی قرار گرفتند و شخصیت علی آنها را «دفع» کرد نه «جذب».ما هم جنبه های مثبت و زیبا و هم جنبه های منفی و نازیبای روحیه ی آنها […]

مقدمهجمعیت خوارج در اواخر دهه ی چهارم قرن اول هجری در اثر یک اشتباهکاری خطرناک به وجود آمدند. آنها نه بصیرت دینی داشتند و نه بصیرت عملی . مردمی نادان و فاقد بصیرت بودند؛ بلکه اساسا منکر بصیرت در عمل بودند و بیش از یک قرن و نیم دوام نیاوردند. در اثر تهورها و بی […]