مقدمه علامه فقید جلال‌الدین همایی در حاشیه کتاب التفهیم فی صناعه التنجیم ابوریحان بیرونی آورده است:[۱]… ه‍ . براهم سدهاند (H. Brahma Siddhanta) یعنی بزرگ‌ترین کتاب نجوم الاهی و روشن. کلمه «برهم» و «براهما» که «برهمن» از آن آمده به معنی خدا و طبیعت و نور و روشنایی است. مؤلف این کتاب «برهم گپته» (Brahma […]

باب سوم: در بیان احکام آفتاب … و براهم‌مهر صاحب کتاب گوید که در زمان حکیم پراسرا (Parasara) چون آفتاب در نیمه اشلیکها (Aslesa) رسیدی تا اول ده‌نیشتها (Dhanistha) نحوستی و فساد عام در عالم پیدا آمدی. بدان سبب نیمه آخر اشلیکها را «دکهنا این» [=اَینَ جنوبی] و [نیمه] اول ده نیشتا را «اَتّراَینَ» [=اَین […]