نگاهی به آیین هندو
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

هندوگرایی، هندوئیسم یا آئین هندو دینی با سه هزار سال دیرینگی و ۹۰۰ میلیون پیرو است. هندوگرایی سومین دین بزرگ جهان است. این آیین تغییر یافته آیین ودایی هند است. دین اریایی های مهاجر به هند که متون آن اشتراکات بسیاری با اوستای زردشت دارد. باور های اقوام بومی هند، مانند تمدن درهٔ موهنجودارو، در […]