تاریخچه فرقه ماتریدیه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

با دقت در تاریخ مکتب ماتریدى، به روشنى ثابت می‏شود که او اندیشه‏ هاى کلامى خود را از ابوحنیفه گرفته، زیرا ابوحنیفه پیش از آنکه به فقه بپردازد، داراى حلقه کلامى بوده استاز روزى که مسائل کلامى در محیط اسلامى به صورت ساده مطرح گردید، در میان مسلمانان دو گروه پدید آمد.۱ – گروه اهل […]