تاریخچه بت پرستی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

برای بت پرستی به زحمت می توان تاریخچه ای نشان داد و آغاز آن را تعیین نمود، بلکه از قدیم ترین ایامی که امروز از آن آگاهی داریم این موضوع در میان افراد بشر که دارای افکاری منحط و در سطح پایین بوده اند وجود داشته است. در حقیقت بت پرستی یکنوع تحریف در عقیده […]