اشاره حسین بن حمدان جنبلائى خصیبى از راویان مهم و به نظر نویسنده مقاله بنیانگذار مذهب نُصیرى/ علوى است. اطلاعات کتاب هاى کهن رجالى ما از وى از چند سطر تجاوز نمى کند که در کتاب هاى اخیر نیز همان مطالب تکرار شده است. (براى نمونه بنگرید: معجم رجال الحدیث خویى، ج۵، ص۲۲۴ و قاموس […]

بنیانگذار فرقه نُصیرى ـ علوى ۲ـ۴٫ خصیبى رهبرى معنوى مى شود خصیبى خود را رهبر یک گروه انشعابى شیعى نمى دانست، بلکه راهنماى جامعه اى مى دانست که تا آن زمان از طریقه درست شیعه مطابق با اراده امام و باب او ابن نصیر، پیروى مى کردند. خصیبى که به حقانیت خود باور داشت در […]

بنیانگذار فرقه نُصیرى ـ علوى ۳ـ۲٫ آثار شیعى: تاریخ ادبیات شیعه کتاب هاى زیادى را به خصیبى نسبت مى دهد، ولى خیلى از آنها نام هاى گوناگون یک کتاب اند. الهدایه،(۱۲۲) که الهدایه الکبرى، تاریخ الائمه، و الهدایه فى تاریخ الائمه و معجزاتهم(۱۲۳) نیز نامیده مى شود، تنها کتاب شیعى خصیبى است که هم اکنون […]