کرامیان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تحقیق درباره بعضى از فرق اسلامى که امروزه در قالب یک گروه از آنها اثرى باقى نمانده است، از مباحث قابل توجه و تأمل است.در مطالعات فرقه شناسى اسلامى عمدتاً چهار ویژگى را باید مدنظر قرار داد:الف) حیات فرهنگى ـ اجتماعى هر فرقهب) میزان تأثیر یک فرقه در تکوین فرقه هاى دیگرج) تفسیر هر فرقه […]