فرقه اباضیه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اِباضیـه، یا اَباضیـه، فرقهای از خوارج منسوب به عبداللـه بن اباض تمیـمی و از کهنترین فرق پیدا شده در بین مسلمانان هستند. با این که این فرقه در برابر اکثریت عظیم امت اسلامی گروه کوچکی بهشمار میآیند، ولی از لحاظ تاریخی و شناخت اعتقادات فرق و مذاهب دارای اهمیت بسیار هستند.اباضیه نام فرقه ای است […]