۱٫ مبانی و پیش فرض ها در روایات تفسیری امام صادق (علیه السّلام) ۱-۱٫ عدم تحریف قرآنتحریف از ریشه « حرف » به معنی گوشه، کنار و طرف است. صاحب صحاح گوید: « حرفُ کل شیء طرفه و حدّه و منه حرف الجبل و هو اعلاه المحدّد » ( جوهری، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۱۳۴۲ ) […]