طرح مسئلهمعناشناسی الفاظ در فهم صحیح متن از اهمیت خاصی برخوردار بوده و غفلت از آن موجب بدفهمی متن خواهد شد. از جمله مهم ترین رویکردهای دانش معناشناسی، ریشه شناسی و توجه به بافت است. ریشه شناسی به چگونگی پیدایش لغت و تطوّر و تحول معانی الفاظ توجه دارد و بافت به بررسی مراد گوینده […]