تفسیر ادبی چیست؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تعریف تفسیر ادبیدر تفسیر ادبی مؤلف ادیب بیش از هر چیزی به صرف و نحو و قواعد دستوری مربوط به کلمه و کلام زبان عربی در فهم آیه توجیه می کند و از روشهای متعارف در تفسیر کمک می گیرد.تسلط کامل به زبان عربی، لازمه فهم قرآن است و مفسران ادیب، عموماً با تأکید بر […]