تعریف تفسیر علوم طبیعیدر تفسیر علوم طبیعی، مفسر متخصص در علوم طبیعی و تجربی، با رویکرد برداشت علمی از آیات قرآن و با هدف پرده برداری و نشان دادن اشارات علمی آیات، اقدام به تفسیر می کند و بیشتر از هر چیزی به بررسی آیات علوم طبیعی می پردازد. مفسر دارای این گرایش از پیشرفت […]