درباره ارزش، جایگاه و اعتبار تفسیر تابعیان، اظهارنظرهای متفاوتی شده است. گروهی هیچ یک از تفاسیر آنان را ارزشمند ندانسته اند، برعکس، گروهی تمامی تفاسیر منسوب به آنان را پذیرفته و کلام تفسیری آنان را معتبر می دانند. (۱) لیکن به نظر می رسد، نظریه صحیح آن باشد که درباره تفسیر تابعیان می بایست قایل […]