تعریف تفسیر تربیتیتفسیر تربیتی گرایشی در تفسیر است که رویکرد ویژه ای به بررسی و تحلیل آیات اخلاقی و هدایتی قرآن دارد. بیشترین کوشش مفسر متخصص در علوم تربیتی، یافتن نکات هدایتی و اخلاقی آیات قرآن است و در این راه بیشتر از روش تفسیر روایی و تطبیق آیات بهره می گیرد.در گرایش تربیتی، اجتهاد […]