آشنایی با تفسیر فقهی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تعریف تفسیر فقهیدر تفسیر فقهی، مفسر فقیه سعی دارد با توجه فراوان به آیات فقهی، به بیان و تفسیر اجتهادی احکام فقهی پنج گانه برای مکلفان بپردازد و از یک یا چند روش متعارف تفسیری کمک بگیرد. آغاز تفسیر فقهیشاید بتوان گفت با نزول اولین آیات فقهی، تفسیر فقهی نیز توسط شخص پیامبر آغاز شد. […]