تفسیر کلامی قرآن کریم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تعریف تفسیر کلامیدر تفسیر کلامی، مفسر متکلم، با توجه به آیات کلامی، بیشتر به بیان و تفسیر کلامی آیات می پردازد و عقیده خاصی را با کمک روشهای متعارف در تفسیر، تحلیل می نماید. اهم تفاسیر کلامیبه گروهی از مهم ترین تفاسیر کلامی که صبغه غالب آنها، مباحث کلامی و یا یکی از صبغه های […]