غالب مفسران تفاسیر لغوی، بر شناخت و اجتهاد در لغات، ریشه و اشتقاق و شکل و تغییرات آنها اهتمام ورزیده اند. در مباحث لغوی، یافتن معنی اصلی لغت و تطورات آن، موردنظر مفسر است، چنان که یافتن معنی لغت از سیاق کلام، مهم ترین دریافتهای مفسران لغوی است. از نظر آنان، قرآن به زبان مردم […]