درآمدمقصود از نظریه ی تفسیری امامیه، مؤلفه های بنیادی دانش تفسیر در مذهب امامیه است. توجه به این مؤلفه ها، نقش اساسی در تصور مفهوم تفسیر، نزد مفسران امامیه دارد، صحت هر تفسیری تابع اعتبار همین مؤلفه ها و رعایت آنها هنگام تفسیر از سوی مفسّر است.پاسخ به پرسشهایی چون چیستی مبانی کلامی، زبانی و […]

شیخ طوسی (ت ۴۶۰ق)تفسیر التبیان الجامع لعلوم القرآن شیخ طوسی ( ۳۸۵- ۴۶۰ق) نخستین تفسیر جامع امامیه است. (۱) تا پیش از شیخ طوسی، به جهت غلبه ی رویکرد مأثور در تفسیر امامیه و فقدان تفسیری جامع و اجتهادی، مباحث نظری تفسیر چندان مورد توجه مفسران امامی نبوده است. نخستین بار شیخ طوسی بود که […]