توضیح: متن حاضر مقاله‌ای است که در شماره‌ی آخر مجله‌ی برهان و عرفان (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، سال دوم، ش ۶، زمستان ۱۳۸۴) منتشر شده است. مقدمهنگارش‌های تفسیری و قرآن‌پژوهی در میان عالمان مسلمان در دو قرن نوزدهم و بیستم رواج و گستردگی بسیار یافته است. هرچند عموم این آثار را می‌توان […]

  ۱٫ مقدمهنگارنده در این مقال به اجمال بر آن است تا روش های تفسیری و مطالعاتی ادبی- تاریخی قرآن را در دوره معاصر بازشناسی و توصیف نماید و قوت و ضعف آنها را به داوری خوانندگان ارجمند بکشاند. ۲٫ تفسیر قرآن از منظر مطالعات ادبیاساسا، این امین الخولی ( م ۱۹۶۷م ) – استاد […]