تعریف روش تفسیر رواییمقصود از تفسیر روایی، تفسیر قرآن به استناد روایات است که از آن به « روش تفسیر روایی » یاد می شود، خواه آن روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله باشد که اهل سنت در تفاسیر روایی خود از آن بهره می برند، و یا روایات ائمه معصومین علیهم السلام […]

شیعیان، که پیروان اهل بیت علیهم السلام هستند و دوازده امام معصوم علیهم السلام را پیشوا و ائمه خود می دانند، در تفسیر آیات، همان روش اهل بیت علیهم السلام را دنبال کرده اند. شیعیان همچون اهل سنت، اعم از معتزله و اشاعره، برای احادیث معصومین علیهم السلام در تفسیر ارزش قائل اند؛ اما برای […]

اعتبار تفسیر روایی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نگرش افراطی به تفسیر رواییجمعی از مفسران (۲) معتقدند که تفسیر روایی، مناسب و کافی به نظر می رسد و نیازی به روشهای دیگر برای فهم قرآن نیست، زیرا تفسیر روایی، اصلی ترین نوع تفسیر و سرآغاز آن به حساب می آید. مسلمانان در آغاز اسلام در فهم و تفسیر قرآن، به روایات تفسیری اعتماد […]

برخی از ناقدان تفسیر روایی از جمله مستشرقان و برخی از عالمان اهل سنت، تفسیر قرآن را به کمک روایات، نادرست دانسته و چنین روشی را نقد نموده اند: ۱٫ گلدزیهر(۱)گلدزیهر از مستشرقانی است که در کتاب مذاهب التفسیر الاسلامی، بی باکانه و به طور مطلق به تفسیر روایی، حمله می کند و می گوید: […]

تفاسیر روایی شیعه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱٫ تفسیر فرات کوفیتفسیر فرات، تألیف فرات بن ابراهیم کوفی از عالمان بزرگ جهان تشیع در قرن سوم و چهارم، به زبان عربی است. تفسیر او روایی و غالباً شامل آیاتی درباره اهل بیت علیهم السلام است. روایات تفسیری در آن جنبه غالب اند و از اقوال صحابه و تابعیان نیز بهره گرفته است. در […]

تفاسیر روایی اهل سنت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱٫ تفسیر القرآنتألیف عبدالرزاق بن همام صنعانی، معروف به تفسیر صنعانی ( م۲۱۱ق ) به زبان عربی است. تفسیر او مأثور روایی است، ولی دربردارنده تمامی سوره ها نیست، وی روایاتی را نقل کرده که توانسته از پیامبر صلی الله علیه و آله و تابعیان جمع آوری کند.روایات آن از مصادر مهم اهل سنت به […]