مصاحبه با آیت الله معرفت اندیشه حوزه: ضابطه تفسیر و تأویل صحیح از قرآن کریم چیست و برداشت های روشنفکرانه از قرآن و نیز حدیث، چگونه تحلیل می شود؟ و نگاه خودِ قرآن به این گونه برداشت ها چیست؟ استاد:یکی از آسیب پذیرترین مسائل اجتماعی، بحث هایی است که در رابطه با دین است. چه […]