فهم قرآن با قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

القران یفسّر بعضه بعضاًتفسیر قرآن اصولی مدون و نامدون دارد. فی المثل یکی از اصول مدون آن علم به زبان عربی و صرف و نحو و مفردات و ترکیبات لغات قرآن است. یا به قول زمخشری دو علم معانی و بیان، از علوم بلاغی، برای مفسر قرآن لازم است. در اینجا وارد تفصیل قواعد تفسیر […]

مقدمهقرآن کریم محکم ترین و معتبرترین سند ماندگار اسلام است. روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از دیرینه ترین روش های تفسیر قرآن است. در این روش آیات قرآن کریم با استعانت از آیات دیگر توضیح داده شده و مقصود از آن ها مشخص می شود (زنجانی، ۱۳۷۹ش، ص ۳۶۱). به عبارت دیگر: آیات قرآن […]

۳٫ نظائر معنوی و انواع آنگاه دو یا چند آیه از جهت مفهوم نظیر یکدیگر هستند در حالی که الفاظ مشترکی میان آنها مشاهده نمی شود. مفسر در این مورد آنچنان باید اشراف و حضور ذهن درباره قرآن کریم داشته باشد که به مقدار وسع و به مقدار تکلیف، همه آیاتی را که در این […]

  پیشینه و روند گسترش تفسیر قرآن به قرآنتفسیر قرآن به قرآن، هم زمان با نزول آیات، آغاز شده و در همه دورانهای تاریخی از صدر اسلام تاکنون ادامه یافته است و مفسران بدان اهتمام داشته اند. به نظر می رسد معصومان علیهم السلام نیز در تفسیر برخی از آیات به دیگر آیات استناد کرده […]