تعریف روش تفسیر باطنیروش تفسیر باطنی که از آن به تفسیر « رمزی » یا « اشاری » نیز یاد می شود، عهده دار بیان باطن آیات قرآن و بیان معانی رمزی و اشاری آنهاست. چنین تفسیری مستند بر آموخته های ذوقی، عرفانی و مبانی سیر و سلوک است. در این روش فهم و مراد […]