مقدمهتفسیر همزمان با نزول قرآن آغاز شد، بدین صورت که مسلمانان در برخورد با موارد ابهام یا اجمال برخی آیات یا تعابیر وارده در قرآن، به حکم وظیفه به شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رجوع می کردند و شرح و بسط آن را از او می خواستند. پیامبر نیز از جانب […]