اول: ترجمه ی بخشی از مقاله ی « تشیع و قرآن » مایرم باراشر اصول و شیوه های تفسیری شیعهمفسران شیعه، شاید بیشتر از همتایان اهل سنت خود، دیدگاه های متمایز خود را با ارجاع به متن نفوذناپذیر قرآن اثبات می کنند ( ن. ک. به: مدخل تفاسیر قرآن، دوران قدیم و مربوط به […]

۱٫ عبدالله بن عباس ( م / ۶۸ه. ق )او هنگام ارتحال پیامبر صلی الله علیه و آله ده تا سیزده سال بیشتر نداشت. از این رو، مصاحبتش با پیامبر صلی الله علیه و آله طولانی نبود، ولی در فراگیری معرفت و دانش تفسیر، در همان مدت کوتاه، موفقیتهای زیادی کسب کرد، تا آنجا که […]

۱٫ مصادر تفسیرمأخذ و مصدر تفسیر را در دوره صحابه، که از آن بهره می بردند و کلام خود را بدان مستند می کردند، می توان به این ترتیب بیان کرد: الف‌ )‌ قرآن:نخستین مصدر در تفسیر، خود قرآن بود، صحابه تلاش می کردند تا تفسیر بسیاری از مجملها و تبیین بسیاری از پرسشهای خود […]