(سیری در کتاب فضائل الطالبین ابوسعد جِشُمی بیهقی) (۱)از جمله نفایس کتابخانه ی مجلس شورا که به تصحیح دانشمند محقق محمّدرضا انصاری قمی چاپ شده است، تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین نوشته ی حاکم ابوسعد محسن بن محمّد بن کرّامه جِشُمی بیهقی متوفی ۴۹۴ است. این مؤلف خود سید علوی و از تبار محمّد بن […]