امیدوارم منظور نگارنده ی این مقاله، از معنای عنوانی که برای آن برگزیده است، کاملاً روشن باشد. با وجود این در چند سطر برای آن که جای هیچ گونه ابهامی نباشد، عنوان را که در واقع شرح وظیفه ی این نوشته است، توضیح می دهد.۱٫ منظور از دخالت، هم معنای لازم (دخالت یافتن، خواه ناخواه […]

افزوده و کاست های تفسیری و دگرگون سازی های ساختاریتعدیل تفسیری، یا تفسیرآمیزی تعدیلی ترجمه ی کتب مقدس سه وجه دارد:۱٫ افزوده ها ۲٫ کاستن ها ۳٫ تصرفات و تغییرات و دگرگون سازی های ساختاریاینک به مبحث اول می پردازیم: الف) افزوده ی جبرانیبه این جمله از نامه ی پولس رسول به مسیحیان فیلیپی، باب […]