بحثی گفتمانی پیرامون متن قرآن مجید ۱-مقدمهیکی از تفاوتهای اساسی قرآن با دیگر کتب آسمانی در این است که قرآن به عنوان کلام خدا نازل گردیده و به همین جهت در آن ادعای اعجاز کلامی شده است. به عبارت دیگر در چند جای قرآن اشاره شده است که کسی جز خدا قادر به ایجاد چنین […]

اگر الفاظ متعددی، برای معنای واحدی به کار روند، آن را «مترادف»(1) می گویند؛ مانند سیف، صارم، حسام و … که در زبان عربی به معنای «شمشیر» است؛ علما و دانشمندان قرآنی در خصوص وجود الفاظ مترادف در قرآن، اختلاف نظر داشته اند؛ از این میان جمعی مانند «راغب»(2) و … معتقد به وجود مترادفات […]

اسلوب و نظم نوین قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱٫ ایجاز:بیان و ادای معنا در قالب الفاظ کوتاه و مختصر، ولی وافی به مقصود؛ ۲٫ اطناب:بیان معنا با لفظی بلند و طولانی به جهت فایده خاصی؛ ۳٫ مساوات:بیان معنا با لفظی که همسان و به اندازه وی است.در قرآن، تعابیر مذکور به ضمیمه تعابیر دیگر: مانند: «استعارات»، «تشبیهات»، «کنایات» و … به کار رفته […]

مقدمهویژگی اعجاز قرآن به این کتاب آسمانی موقعیتی منحصر به فرد بخشیده که آن را از تمامی آثار اندیشمندان انسانی ممتاز می سازد. بر همین اساس، دانشمندان و پژوهشگران از همان قرن های نخستین اسلامی به پژوهش درباره اعجاز قرآن پرداخته اند و جنبه های آن را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار […]

بلسان عربی مبین (۲)قرآن در عین برخورداری از اسلوب فصاحت و بلاغت، از آرایه های بیانی همچون تشبیه [مانندگی]، استعاره، مجاز و کنایه و آرایه های بدیعی (۳) که در کسوت رموز و اشارات لطیف به قدرت نفود و تأثیر خود عمق بیشتری بخشیده است، نه تنها بی بهره نمانده است که سخن و سخنوران […]

از جمله مباحث مربوط به بلاغت قرآن بحث فواتح سور یعنی آیات آغازین سوره هاست.از آنجا که حداقل تحدی قرآن تحدی به یک سوره می باشد و سوره ها از تقسیمات توفیقی قرآن است، بررسی بلاغت سور مورد توجه اهل ادب قرار گرفته و همچون سایر ویژگی های سوره ها مثل خواتم، انسجام معنایی آیات، […]

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی پرسش:در قرآن اسطوره ها، داستان ها و استعارات و کنایاتی آمده است، اولاً: آیا این نشان از سمبلیک و غیرواقع نما بودن زبان قرآن نیست؟ و ثانیاً: آیا این خود دلیل بر نفی برداشت مطلق از آیات قرآن و به رسمیت شناختن قرائت های مختلف از آن نیست؟ پاسخ:یکی […]

مقدمهبدون شک قرآن کریم آکنده از ذوق و هنر و دقت و مهارت و سرچشمه فیاض بلاغت است. و به تناسب و مقتضای حال به ایراد سخن می‌پردازد، و اندیشه را تعالی و روشنی می‌بخشد و قلبها را مجذوب حقایق خود می‌کند وتشنه کامان و حقیقت جویان را سیراب می‌سازد.سوره حدید از سوره‌های مدنی و […]

مثل ها یا به تعبیر رایج تر که آن هم خود عرب ها در همین معنی به کار می برند: ضرب المثل های قرآنی بسیار است و بخش اعظم آن در فرهنگ مکتوب و یا شفاهی خواص و اهل علم به کار می رود و چه بسیار کتاب و مرجع در این زمینه وجود دارد. […]

زیباشناسی قرآن مسأله ی زیبایی و درک آن، مسأله ای است فطری که خداوند آدمیان را بر آن سرشته و صفت زیبایی و زشتی را آفریده است؛ امّا اندیشه ی بشری هم، از راه بررسی و پژوهش به این امر پرداخته است. فلسفه ی یونان به بررسی زیبایی و هنر زیبایی توجه نمود و به […]