قصرازجهت لغوی و اصطلاحی، ارکان و اغراض آنقصر از جهت لغوی به معانی گوناگون استعمال شده است ازمهم ترین معانی آن «کوتاه کردن» و «حبس نمودن » می باشد.(۲)و از جهت اصطلاحی که یکی از بابهای معانی درعلم بلاغت به شمار می رود عبارت است از «اختصاص دادن امری به امر دیگر با روشی مخصوص» […]

زبان قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱- دیدگاه گزاره ایدر این دیدگاه وحی گونه ای انتقال اطلاعات است. خدا حقایقی را به پیامبر انتقال می دهد که مجموعه ی این حقایق اساس وحی را تشکیل می دهد. این انتقال در اثر گونه ای ارتباط میان پیامبر و خداوند صورت می پذیرد. پیامبر قدرت وحی روحی ویژه ای دارد که در پرتو […]

مقدمهاز زبان نمادین، در عربی به «تمثیل» و در انگلیسی، به «سمبولیک» یاد شده است. اما به نظر می‌رسد به عنوان یک زبان نو به آن نگاه شده باشد. شاهد نو بودن آن، بازشناسی آن البته نه به معنای به کارگیری جدید آن به عنوان یک زبان و ارائه نشدن تعریفی روشن و گویا دست […]

طرح مسألهقالب بیان و نطق به وسیله الفاظ معین در هر زبانى، در مقابل دانسته ها و خواسته هاى نامحدود انسانى، بسیار کوچک و محدود است و انسان ها از زمان پیدایش زبان، با اختراع الفاظ مشترک لفظى و معنوى، مجاز، استعاره، کنایه و… به گسترش زبان پرداخته اند. افزون بر اینکه دانشمندان در هر […]

تئورى هاى زبان دیندرباره زبان دین، تئورى هاى گوناگونى از سوى فلاسفه دین و متکلمان ارائه شده است. در اینجا ضمن اشاره به این نظریه‌ها، آنها را نقد و بررسى می کنیم. ۱٫ نظریه‌های غیرشناختارى زبان دینمقصود از غیرشناختارى، نظریه تمام کسانى است که گزاره هاى دینى را به گونه اى غیر واقع‌نما، غیر قابل […]

۲ـ ۲٫ نظریه زبان خاص (رویکرد ویژه‌انگارى زبان دین)یکى دیگر از نظریات آن است که زبان دین با زبان ها و اسلوب هاى رایج زبانى مغایر است و براى شناخت آن باید از شیوه خاص آن استفاده کرد. برخى از طرفداران این دیدگاه معتقدند زبان دین، خاصیت آسمانى، فوق بشرى و غیبى دارد؛ از اینرو […]

۲ ـ ۴٫ زبان دین، زبان فطرت و هدایتاز ویژگى هاى دین، هدایت گرى و فطرى بودن آن است و مراد از فطرى بودن دین، سازگارى و تطابق آن با فطرت انسان است، نه تحمیل بر آن. از سوى دیگر، هدف اصلى و اساسى دین، هدایت همه انسان ها در همه اعصار و مکان ها […]

مقدمهنظریه عرفى بودن زبان قرآن اگرچه کهن‏ترین و مشهورترین نظریه‏اى است که درباره زبان قرآن ارائه گردیده و همواره مبناى تفسیرى اغلب مفسران بوده است، لکن به نظر مى‏رسد تاکنون صورت منقح و منسجمى به خود نگرفته است. تنقیح و انسجام این نظریه، اهتمام ویژه قرآن‏پژوهان را مى‏طلبد.به نظر مى‏رسد که تنها نظریه صحیح درباره […]

زبان قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

طبق آیات اول سوره ی الرحمن خلقت انسان با تعلیم قرآن و تعلیم بیان درصدر نعمت های غیرقابل تکذیب الهی جای گرفته است.(۱)«بیان» یعنی چه؟ بیان به معنی انتقال اطلاعات است و اصولاً انسان با همین انتقال اطلاعات یعنی دریافت ها و برداشت ها و شنیده ها و دیده ها انسان شده است. انتقال تجارت […]

تنوع زبانی قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکی از مباحث مطرح در کلام جدید مسأله زبان دین و زبان قرآن است. در این مسأله چنین پرسشهایی مطرح است: زبان قرآن چه نوع زبانی است؟ ساختار آن چگونه است و ویژگیهایش چیست؟ خداوند به چه نحوی با آدمیان سخن گفته است، به زبان عرفی یا به زبان فنی ( فلسفی، عرفانی، علمی، شاعرانه […]