یکم: پیش از نُلدکهتاریخ قرآن امروزه به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که به مسائلی مانند نزول قرآن، تاریخ گذاری سوره ها، حفظ و نگارش، گردآوری و تدوین، مصاحف نخستین، اختلاف قرائات، تحول رسم الخط و علامت گذاری های گوناگون در مصحف و حتی ترجمه قرآن به زبانهای مختلف می پردازد. عالمان اسلامی تا پیش […]

پیش و پس از تئودور نُلدکه توجه به تاریخ قرآن و پژوهش در این باره نخستین بار در غرب انجام گرفت و با تاریخ قرآن نُلدکه ـ شوالی شکل نهایی به خود گرفت. این مقاله در صحیفه مبین، ش ۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، ص ۷ـ۴۲ و نسخه ی انگلیسی مقاله در مجله ی Journal […]

در آمددر سال ۱۰۹۵ میلادی با آغاز جنگ های صلیبی، اروپاییان به شرق روی آورده و در صدد کاوش و پژوهش در فرهنگ اسلام و قرآن بر آمدند و عمده فعالیت های خود را به نقل آثار و ترجمه افکار اسلامی و قرآنی اختصاص دادند. دانشمندانی که در باره پژوهش های قرآنی در غرب به […]

انگیزه: اسلام دینی است که به دلیل ده‌ها سال فرایند مهاجرت در مقیاس وسیع، امروزه در کشورهای اروپایی نیز همچون فرانسه، بریتانیای کبیر و آلمان، حاضر و زنده است. این موضوع برای رشته‌های دانشگاهی عرب‌شناسی و اسلام‌شناسی بدین معنی است که آن‌ها دیگر در قبال وظیفه خود در رابطه با رسیدگی به تاریخ و فرهنگ […]

نسخه‌ای که بنای معرفی آن را داریم، یکی از کهنترین نسخه‌های برجای مانده از سده‌های نخست هجری است. این نسخه به شمارۀ ۳۲۸ Arab «در کتابخانۀ ملی پاریس» نگهداری میشود. تقریباً یک دهۀ قبل دو نسخه شناس اروپایی به نامهای فرانسوا دروش و سرجیو نویا نوسدا این نسخه را بر پایۀ رسم الخط اصلی آن، […]

خوشنویسی قرآن کریم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بازنویسی یا کتابت وحی قرآنی از آغاز بعثت حضرت رسول (ص) و نزول وحی به دستور ایشان و کوشش کاتبان وحی که پیشتر اشاره ای به ایشان شد،(۱) به مدت ۲۳ سال، یعنی اندکی پیش از وفات حضرت (ص) ادامه داشته و جز یک نسخه اصلی اولی که نزد خود پیامبر(ص) باقی بود و پس […]

کاتبان وحى
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

پیامبر اسلام به ظاهر خواندن و نوشتن نمى‏دانست،و در میان قوم خود به‏داشتن سواد معروف نبود.زیرا هرگز ندیده بودند چیزى بخواند یا بنویسد،بنابر این‏او را<امى‏»مى‏خواندند.قرآن هم او را با همین وصف یاد کرده است: الذین یتبعون‏الرسول النبى الامی… ، .. .فامنوا بالله و رسوله النبى الامی… (۱) .امى منسوب به ام(مادر)است و کسى را گویند […]

مقدمه در طول تاریخ، خدا به وسیله ی پیامبران از آدم علیه السلام تا خاتم صلی الله علیه و آله، با بشر سخن گفته (۱) و این، سنتی است جاری که آیات قرآن کریم به آن اشاره دارند.(۲) پیامبران پس از فهم وحی و سخن خدا، مأمور بودند که با مردم بر اساس ظرفیتِ فهمشان […]

کتاب کتاب بر وزن فعال، به معنای مکتوب، یعنی نوشته شده است. به دلیل آنکه قراردادها ودستورهای الزامی با نوشتن به مرحله ی قطعیت می رسید، واژه ی کتاب و کتابت به معنای هر حکم واجب یا هر سخنی که نقض پذیر نباشد، به کار می رود. به همین دلیل، قرآن که کلام الهی است […]

تفاوت مسیحیت با اسلام و یهودیت در اسلام، قرآن مجید وحی است و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله مفسر و تبیین گر (۱) آن است؛ ولی در مسیحیت، وحی غیر ملفوظ است و مسیحیان بر این باورند که حضرت عیسی علیه السلام وحی است و اناجیل، آن وحی را تفسیر می کنند.(۲) هر […]