صفحه بایگانی دسته

قرآن شناسی

قرآن شناسی

قرآن و علم

نگرش توحیدی در برابر نگرش طبیعیبعضی از فیلسوفان باستان ادعا می کردند که جهان قدیم است یعنی ازلی و بلا اول است و…