استخاره در اسلام
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

باز در اعتقادات اسلامي به عواملي که در تصميم سازي خردمندانه دخيل اند و عقل را در حقيقت يابي و شفاف انديشي، مدد مي رسانند، تاکيد فراوان شده است که مهم ترين آن ها «مشورت» است. مشورت – که همان «انديشه جمعي» است – بسياري از گره هاي کوري را که عقل فردي، قادر به […]

مقدمهبدون ترديد خداوند از لطايف امور و غوامض احوال آگاه است; اما انسانِ محدود به زمان و مكان، به حقيقت بسيارى از كارهاى خويش جاهل و ناآشنا است و چون نگران آينده خويش است، همواره به دنبال راهى است تا از نتيجه كارهاى خود آگاه شود. در منابع اسلامى توصيه هايى در اين زمينه وجود […]

مفهوم استخاره استخاره از ريشه خير است. [1] برخى از لغت شناسان بر اين باورند كه استخاره در كلام عرب به معناى «دعا» آمده است. [2] در مورد معناى اصطلاحى استخاره اقوال مختلفى ذكر شده است كه از مجموع آن ها دو معنا به دست مى آيد و ساير معانى يا مصداقى از آنها هستند […]