قرآن مجید از عهد نزول آن تا امروز، رسوخ عظیمی در ذهن و زبان و زندگی مسلمانان، مخصوصاً‌ مسلمانان ادیب و سخن شناس داشته است، و در بسیاری از موقعیتهای مناسب به آیات کریمه ی قرآن، استناد یا استشهاد یا تمثیل شده است. سیوطی قرآن شناس بزرگ قرن نهم ( و آغاز دهم ) در […]