روی سخن قرآن با انسان است. (۱) انسانی که دل دارد، عقل دارد. جسم دارد و در جامعه زندگی می کند، لذا در قرآن هم استدلال عقلی (البته به شیوه ی خاص خودش) هست، هم سخنانی که دل را برانگیزد و هم پاسخ های مناسبی به مقتضیات جسم و جان و فرد و اجتماع.قرآن نه […]

نفوذ قرآن مجید در ذهن و زبان مسلمانان از اهل علم و غیر اهل علم بسیار عظیم و وصف ناپذیر است. امثال و حکم قرآنی هم که در ادب عربی و فارسی به کار می رود فراوان و شمارش ناپذیر است. در مقاله ی حاضر بعضی اصطلاحات و تلمیحات قرآنی را که نه در زبان […]

۱٫ عرف و نقش آن در به دست آوردن حکم شرعتعریف و تقسیم هایی را برای عرف که گاهی از آن به عادت هم یاد می شود، از آثار اصولی اهل سنت گزارش داده اند. (۱) آنچه می توان از مجموع این تعریف ها به دست آورد این است که اولاً: عرف در اصطلاح از […]